Strona główna

Jesteśmy Stowarzyszeniem Sympatyków Harcerstwa. Zrzeszamy 1RwDH „Czarna Jedynka” i 2RwDH „Zielona Dwójka”

Bieg NIEZŁOMNYCH

XI Bieg NIEZŁOMNYCH 2023

Termin: piątek, 16 czerwca 2023 r.

Uwaga: Zapisy na Bieg zostaną uruchomione w najbliższym czasie.

Trasa 10 km:

REGULAMIN

XI BIEG NIEZŁOMNYCH 2023
REGULAMIN

1. Organizator:
Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych

Kontakt do organizatora:

tel. 782 770 101
e-mail: biuro@szczepniezlomnych.pl

2. Miejsce i termin zawodów:

Hyżne 791 (Remiza w Nieborowie) woj. podkarpackie

PIĄTEK, 16.06.2023 r.

3. Cel imprezy:

uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych

popularyzacja biegów terenowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

aktywizacja młodzieży poprzez sport i wolontariat

upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego

promocja regionu

4. Dystanse:

DystansUczestnicy
ok. 800 mbieg dla dzieci najmłodszych do lat 9
ok. 3 kmdla dzieci i młodzieży do 15lat
ok. 10 kmbez limitu wieku

5. Trasa i charakter biegu:

Bieg ma charakter przełajowy. Trasy wiodą malowniczymi terenami Pogórza Dynowskiego, w większości drogami polnymi i lasami.

6. Program ramowy zawodów i biuro zawodów:


Biuro Zawodów znajduje się w Remizie Strażackiej w Nieborowie adres: Hyżne 791.

Uwaga: program może ulec zmianom, które zostaną opublikowane tuż przez zawodami.

Piątek – 16.06.2023 r.


• 9.00 – 10.30 – Wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów
• 10.45 – Otwarcie imprezy
• 11:00 – Start na dystansie 10 km
• 11.05 – Start na dystansie 3 km

• 11.15 – Start najmłodszych na dystansie 800 m

• 13:30 – Dekoracja zwycięzców wszystkich biegów

Zawodnicy są zobowiązani okazać dowód tożsamości w celu weryfikacji w biurze zawodów podczas odbierania numerów startowych.
Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców na udział w biegu.

W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę (rodzinę, przyjaciół) należy okazać dowód tożsamości, wypełnić oświadczenie i złożyć czytelny podpis.

Zawodnicy biegną od startu do mety po oznakowanej trasie. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ich obsługa będzie spisywała numery startowe w celu weryfikacji dystansu przebytego przez zawodnika.

7. Oznakowanie trasy:
Trasy poszczególnych dystansów będą oznakowane za pomocą tabliczek z logo zawodów oraz taśm i strzałek kierunkowych.

8. Zgłoszenia zawodników:
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe) internetowy jest warunkiem uznania zgłoszenia za ważne i umieszczenia zawodnika na
internetowej liście zgłoszonych do Biegu Niezłomnych. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane.

9. Opłaty startowe i zgoda na udział w zawodach:

XI Edycja Biegu Niezłomnych będzie miała charakter charytatywny.

Opłaty wnoszone przez zawodników mają charakter darowizny

Termin10 km3 km800 m
w biurze zawodówmin. 50 zł lub wyższa dobrowolna darowiznabezpłatnie lub dobrowolna darowiznabezpłatnie lub dobrowolna darowizna

Ponadto zwolnieni z opłaty startowej są:
– młodzież do 18 lat,
– mieszkańcy Gminy Hyżne, chyba, że wyrażą chęć dobrowolnej darowizny.

Udział w biegu dla osób poniżej 18 roku życia tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Opłaty za udział w biegu lub dobrowolnej darowizny można dokonać przelewem z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika, 10 km”, „Imię i nazwisko zawodnika, 3 km”, „Imię i nazwisko zawodnika, 800 m”  można wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych     

08 2530 0008 2051 1046 7894 0001

Wpłaty darowizny bezpośrednio przed Biegiem będą przyjmowane w biurze zawodów.
Uwaga! W przypadku rezygnacji ze startu wpłacona darowizna nie jest zwracana.

10. Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla zawodników:

Zawodnicy są zobowiązani do:

– posiadania własnych kubeczków na wodę w punktach żywieniowych.

UWAGA! Jeśli w tym czasie na terenie kraju będą występować ograniczenia z powodu pandemii COVID-19 w trakcie trwania zawodów każdy z uczestników zobowiązany będzie do stosowania się do aktualnych przepisów.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Świadczenia

  • Organizator gwarantuje pomiar czasu.
  • Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny po zawodach dla każdego zawodnika.
  • Na trasie biegu 10 km będzie punkt z wodą.

12. Ochrona i poszanowanie przyrody

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia na trasie. Biegacze łamiący te zasady mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją. W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko na punktach żywieniowych nie będzie jednorazowych kubków do zimnych napojów. Z tego względu zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek wielokrotnego użytku oraz butelkę (bukłak) do uzupełniania zapasu płynów.

13. Limity:

Na trasie obowiązują następujące limity czasu:

DystansLimit czasu
ok. 800 m0,5 h
ok. 3 km1 h
ok. 10 km2 h

14. Zawodnicy wolniejsi nie powinni utrudniać i przeszkadzać szybszym zawodnikom w wyprzedzaniu. Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

Protesty:
– ewentualne protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim,
– do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych,
– w przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od  zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów.

Przebywanie na trasie Biegu Niezłomnych bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone.

  • Nagrody i klasyfikacje.


Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

A) KATEGORIA OPEN kobiet i mężczyzn dla biegu na dystansie 3km, 10km.

Na dystansie 800 m nagradzamy 3 pierwszych zawodników niezależnie od płci.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
Ponadto w kategorii open 3 najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn startujących na każdym dystansie otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyniki są nieoficjalne do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów. Po tym czasie wyniki zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

15. Uwagi końcowe.
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).
Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Organizatorów Biegu Niezłomnych w wydawnictwach, publikacjach telewizyjnych, radiowych i internetowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, którzy zapisując się oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie istnieją przeciwwskazania medyczne do uczestnictwa w zawodach biegowych.
W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany, odwołania lub skrócenia dystansu.

W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Niezłomnych.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Marsze na Orientacje

Od kilku lat organizujemy cykl gier terenowych z mapą i kompsem.

Na przestrzeni roku to cztery wydarzenia –

w 2022 r. są to:

Najbliższ wydarzenie to:

Wiosenne Marsze na Orientację w Gorajcu /gm. Cieszanów/

REGULAMIN:

Organizatorzy:Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych

Kontakt:
e-mail:
biuro@szczepniezlomnych.pl
tel: 782 770 101

Miejsce i termin imprezy:

„Chutor Gorajec”
Gorajec,

23 kwietnia 2022 r.

Kategorie:
TP
– trasa dla początkujących patrole maksymalnie 4 osobowe . Limit czasowy: 2 godziny.
TZ – trasa dla zaawansowanych patrole maksymalnie 3 osobowe. Limit czasowy: 3 godziny.

Program:

Sobota – 23.04.2022 r.

9:00 – 10:00- Wydawanie numerków startowych
10:00 – Odprawa techniczna
10:15 – 11:00 – Starty Zawodników
13:30 – Zakończenie Imprezy i powrót

Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia i wpłat dokonuje Patrolowy.  Patrolowy zgłasza cały patrol!

Zgłoszenia tylko poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szczepniezlomnych.pl w zakładce:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletny lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
Zgłoszenia zamykają się 15.04.2022 r.
Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców na udział w imprezie.


Opłaty startowe:
Opłata startowa (dla 1 osoby – 20 zł)
Transport organizowany przez organizatora (dla jednej osoby + 40 zł)
Opłaty za start dokonuje PATROLOWY w biurze zawodów w dniu imprezy.

Zasady „Marszy Na Orientacje”:
Na trasie marszu uczestnicy odnajdują punkty kontrolne (PK).
Każda drużyna otrzymuje swoją kartę startową, na której za pomocą perforatorów (specjalnych dziurkaczy) potwierdzają swoją obecność na PK.
Punktami Kontrolnymi są biało-czerwone kartki  formatu A4.
Zabronione jest niszczenie PK i perforatorów do nich przymocowanych. Uczestnik wraz z całą drużyną zostaje zdyskwalifikowany i będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za zniszczony sprzęt.
Wszelkie objawy wandalizmu należy zgłaszać bezpośrednio do organizatorów imprezy.

Organizator zapewnia:
Ubezpieczenie NNW
Ciepły posiłek
Kartę startową
Mapa

Uwagi końcowe:
1. Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
3. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
4. Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na punkcie jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w imprezie.
5. Uczestnictwo w Marszach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatorów Marszy w celach promocyjnych i informacyjnych.
6. Za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Osobom, które zgłoszą się na zawody, a nie pojawią się na starcie, nie przysługuje zwrot wpisowego.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Marszy na Orientację.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami Komisji INO ZG PTTK.

Nabór

Serdecznie zapraszamy dzieci od 9 lat i młodzież z Rzeszowa i gminy Hyżne.

Informacje na temat zbiórki naborowej otrzymają państwo po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego.

Kontakt w sprawie naboru:

telefon: 782 770 101 /dh Piotr/

e-mail: biuro@szczepniezłomnych.pl

Serdecznie zapraszamy.

Kontakt

Jeżeli chcesz do nas dołączyć skontaktuj się z Nami e-mailowo, przez Facebooka lub formularz na stronie. Umów się i przyjdź do harcówki.