Marsze na Orientacje

Od kilku lat organizujemy cykl gier terenowych z mapą i kompsem.

Na przestrzeni roku to cztery wydarzenia –

w 2022 r. są to:

Najbliższ wydarzenie to:

Wiosenne Marsze na Orientację w Gorajcu /gm. Cieszanów/

REGULAMIN:

Organizatorzy:Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych

Kontakt:
e-mail:
biuro@szczepniezlomnych.pl
tel: 782 770 101

Miejsce i termin imprezy:

„Chutor Gorajec”
Gorajec,

23 kwietnia 2022 r.

Kategorie:
TP
– trasa dla początkujących patrole maksymalnie 4 osobowe . Limit czasowy: 2 godziny.
TZ – trasa dla zaawansowanych patrole maksymalnie 3 osobowe. Limit czasowy: 3 godziny.

Program:

Sobota – 23.04.2022 r.

9:00 – 10:00- Wydawanie numerków startowych
10:00 – Odprawa techniczna
10:15 – 11:00 – Starty Zawodników
13:30 – Zakończenie Imprezy i powrót

Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia i wpłat dokonuje Patrolowy.  Patrolowy zgłasza cały patrol!

Zgłoszenia tylko poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szczepniezlomnych.pl w zakładce:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletny lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
Zgłoszenia zamykają się 15.04.2022 r.
Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców na udział w imprezie.


Opłaty startowe:
Opłata startowa (dla 1 osoby – 20 zł)
Transport organizowany przez organizatora (dla jednej osoby + 40 zł)
Opłaty za start dokonuje PATROLOWY w biurze zawodów w dniu imprezy.

Zasady „Marszy Na Orientacje”:
Na trasie marszu uczestnicy odnajdują punkty kontrolne (PK).
Każda drużyna otrzymuje swoją kartę startową, na której za pomocą perforatorów (specjalnych dziurkaczy) potwierdzają swoją obecność na PK.
Punktami Kontrolnymi są biało-czerwone kartki  formatu A4.
Zabronione jest niszczenie PK i perforatorów do nich przymocowanych. Uczestnik wraz z całą drużyną zostaje zdyskwalifikowany i będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za zniszczony sprzęt.
Wszelkie objawy wandalizmu należy zgłaszać bezpośrednio do organizatorów imprezy.

Organizator zapewnia:
Ubezpieczenie NNW
Ciepły posiłek
Kartę startową
Mapa

Uwagi końcowe:
1. Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
3. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
4. Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na punkcie jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w imprezie.
5. Uczestnictwo w Marszach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatorów Marszy w celach promocyjnych i informacyjnych.
6. Za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Osobom, które zgłoszą się na zawody, a nie pojawią się na starcie, nie przysługuje zwrot wpisowego.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Marszy na Orientację.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami Komisji INO ZG PTTK.